Toppers Details

Yuvraj Singh
90.33 %

Yuvraj Singh

Aryan Asthana
88.33 %

Aryan Asthana

Kokab
87.67 %

Kokab

Arpit Yadav
86.67 %

Arpit Yadav

Amol Chandra
86.00 %

Amol Chandra